Szanowni Państwo, Drodzy Klienci,


     W naszej działalności chronimy prywatność osób, których dane przetwarzamy. W szczególny sposób chronimy każde dane osobowe w tym i Twoje. Jeżeli, zawarłeś z nami jakąkolwiek umowę, masz w planach jej zawarcie, lub udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie twoich danych, lub odwiedziłeś nasze strony www. www.detektywkulikowski.pl  lub www.omega-group.com.pl  to zgodnie z art.13 i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywanego RODO  -  przekazujemy informację o tym w jakich celach przetwarzamy dane osobowe oraz jakie prawa w związku z tym przysługują. 


O jakich danych mówimy ?

Danymi osobowymi są informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Chodzi więc przede wszystkim o dane umożliwiające Państwa identyfikację, w tym imię i nazwisko, miejsce urodzenia, imiona rodziców, dane identyfikacyjne takie jak: PESEL, NIP, REGON, CEiDG, numer i seria dowodu osobistego, dane dotyczące miejsca zamieszkania, przebywania, zatrudnienia, miejsca wykonywania działalności gospodarczej, dane kontaktowe ( numer telefonu, adres poczty elektronicznej). W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane w celu windykacji zadłużenia będą to również informacje o ilości i wysokości zobowiązań, dokonanych płatnościach oraz informacje o sytuacji finansowej i majątkowej, takie jak: źródła i wysokość dochodów, składniki majątku, w tym posiadane nieruchomości i ruchomości. Będą to również dane osobowe pracowników, przedstawicieli, pełnomocników oraz osób upoważnionych przez Państwa do kontaktu w sprawach windykacji.

Kto jest Administratorem Danych osobowych ?

Administratorem danych osobowych jest Omega Group Włodzimierz Kulikowski, ul. Podmiejska Boczna 12a, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie, NIP 5991302287. Z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@detektywkulikowski.pl.

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe ?

Państwa dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO ) w następujących celach: windykacji zadłużenia, polegającym na ustalaniu i dochodzeniu roszczeń na drodze polubownej oraz postępowania sądowego i egzekucyjnego; obsługi Państwa próśb i zapytań, polegającym na ich przyjmowaniu i rozpatrywaniu; Państwa dane najprawdopodobniej będziemy również przetwarzać w następujących celach: marketingowym, w szczególności w celu przedstawienia Państwu oferty związanej z Państwa finansami, bądź oferty współpracy w przypadku gdy udzielono nam na to dobrowolnej zgody; podstawą prawną przetwarzania jest więc Państwa zgoda ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO );
podjęcia działań przed zawarciem umowy lub gdy jest to niezbędne do zawarcia oraz wykonania umowy zawartej z Państwem ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO ); 
przechowywania informacji dla celów podatkowych i rachunkowych, co jest naszym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
rozpatrywania Państwa reklamacji, co jest naszym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); wypełnienia przez nas obowiązków prawnych wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

.
Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe ?

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora jest uzależniony od celu przetwarzania. Wynika on zwykle z: terminu spłaty całości zadłużenia lub zakończenia windykacji z innego powodu, np. z powodu prawomocnego oddalenia przez sąd naszych żądań o spłatę zadłużenia, okresu trwania umowy – o ile taka została zawarta, okresu przedawnienia roszczeń związanych z windykacją zadłużenia lub wynikających z zawartej umowy, a także wymogów powszechnie obowiązującego prawa ( np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych ).Jeśli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu marketingu produktów i usług, wówczas dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.


Komu możemy przekazać Państwa  dane osobowe ?

Państwa dane są przetwarzane przez Omega Group Włodzimierz Kulikowski, ul. Podmiejska Boczna 12a, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, NIP 5991302287, oraz przez podwykonawców jego usług. Omega Group Włodzimierz Kulikowski, może przekazywać dane osobowe do innych podmiotów w zakresie, w jakim jest do tego upoważniony lub zobowiązany poprzez przepisy prawa, w tym w szczególności poprzez przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Państwa dane mogą być również udostępniane podmiotom wspierającym proces dochodzenia zadłużenia, takim jak kancelarie prawne, firmy zajmujące się przechowywaniem i archiwizacją dokumentów, biura informacji gospodarczej, agencje detektywistyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie. Również mogą być udostępnione naszym konsultantom lub audytorom.

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe ?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu zawarcia oraz wykonania umowy. Skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. W przypadku nie podania danych niemożliwe będzie również przedstawienie oferty współpracy w zakresie oferowanych przez nas usług.

Otrzymywanie danych od innych podmiotów

W niektórych sytuacjach, pozyskujemy dane osobowe w sposób inny niż bezpośrednio od Państwa. W zakresie naszej działalności związanej z dochodzeniem wierzytelności najczęściej pozyskujemy dane od pierwotnego wierzyciela na podstawie stosownej umowy. Ponieważ jesteśmy zobowiązani dbać o aktualność Państwa danych, mogą one być aktualizowane na podstawie informacji uzyskiwanych z ogólnie dostępnych baz, takich jak KRS, CEiDG, GUS, księgi wieczyste, biura numerów telefonicznych, powszechnie dostępne strony internetowe, rejestr mieszkańców oraz rejestru PESEL – po wykazaniu interesu prawnego, oraz na podstawie ustaleń dokonanych przez naszych doradców, np. w wyniku wizyt terenowych w Państwa miejscu zamieszkania lub też ustaleń dokonanych przez agencje detektywistyczne w przypadku zlecenia im takiej usługi. W przypadku, gdy zostało wszczęte lub toczyło się postępowanie egzekucyjne Państwa zadłużenia możemy również uzyskiwać lub aktualizować dane na podstawie informacji otrzymanych od komorników sądowych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. W powyższych przypadkach uzyskujemy z reguły następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię i nazwisko, dane dotyczące zamieszkania, przebywania, zatrudnienia bądź miejsca wykonywania działalności gospodarczej, dane kontaktowe, PESEL, NIP, REGON, numer i seria dowodu osobistego, informacje dotyczące zadłużenia ( takie jak: wysokość, składowe i tytuł zadłużenia ), informacje dotyczące przebiegu windykacji zadłużenia ( w tym o zawartych porozumieniach, postępowaniu sądowym i egzekucyjnym ), informacje o dokonanych płatnościach, informacje o zabezpieczeniach spłaty zadłużenia, informacje dotyczące sytuacji finansowej i majątkowej ( takie jak: źródła i wysokość dochodów, składniki majątku, w tym posiadane nieruchomości i ruchomości ).


Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji


W Omega Group Włodzimierz Kulikowski nie przetwarzamy Państwa danych w formie profilowania w sposób zautomatyzowany. Decyzje  o podjęciu dalszych działań w stosunku do Państwa zadłużenia, sposobu i metod dochodzenia wierzytelności, a także o podjęciu ewentualnej decyzji o rozłożeniu zobowiązania na raty podejmowane są indywidualnie. Decyzje takie podejmowane będą po uzyskaniu Państwa ustnej zgody oraz na podstawie zadeklarowanej liczby i wysokości rat oraz terminu wpłaty pierwszej raty. W oparciu o te informacje zostanie podjęta decyzja o zaproponowaniu bądź odmowie zaproponowania ugody. 


Przekazywanie Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane .


Jakie macie Państwo prawa oraz jak z nich skorzystać ?

Zgodnie z RODO macie Państwo prawo:
Otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez Nas swoich danych osobowych oraz ich kopię, 
Przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Państwa w związku z zawarciem umowy lub przetwarzanych przez nas na podstawie Państwa zgody, 
Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ( żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych ), zwłaszcza z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwia przetwarzanie Państwa danych. Proszę jednak pamiętać, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec powodów sprzeciwu, bądź gdy wykażemy, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń jakie mamy wobec Państwa.


Możecie także Państwo zażądać:
Sprostowania swoich danych, gdy posiadamy dane nieprawidłowe, np. nieaktualne lub niekompletne,
Usunięcia swoich danych osobowych ( „prawo do bycia zapomnianym” ), w sytuacji, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; obowiązek usunięcia danych wynika z przepisów prawa; wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; zostanie cofnięta wyrażona zgodę na przetwarzanie danych.
Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, w sytuacji, gdy: kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie danych będzie niezgodne z prawem ale nie będziecie chcieli Państwo aby zostały usunięte; dane nie będą nam już potrzebne, ale będziecie ich potrzebować do obrony lub dochodzenia roszczeń, wniesiecie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania są nadrzędne wobec powodów sprzeciwu. 


Informujemy, że zgodnie z RODO, nie usuniemy Państwa danych osobowych w takim zakresie w jakim ich przetwarzanie jest dla nas niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, np. żądania spłaty zadłużenia. Nie usuniemy ich również gdy  mamy prawny obowiązek ich przetwarzania, np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych. Jeżeli natomiast na Państwa żądanie ograniczymy przetwarzanie Państwa danych, będziemy mogli nadal przetwarzać je w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń. 

W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, możecie ją wycofać w dowolnym momencie. Nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania przez Omega Group Włodzimierz Kulikowski Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody.


Jeśli chcecie Państwo skorzystać z powyższych uprawnień prosimy zgłosić swoje żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iodo@detektywkulikowski.pl


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego


Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.


Urząd Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
fax. 22 531 03 01 
infolinia: 606 950 000 czynna w dni robocze : 10.00-13.00

Siedziba firmy:

Omega Group Włodzimierz Kulikowski

ul. Podmiejska Boczna 12a, 

66-400 Gorzów Wielkopolski,  woj. lubuskie 

NIP 5991302287 

tel. biuro  95 / 737 72 22

tel.  +48 883 600 650

USA tel. 00 1732 360 7600

email:  biuro@detektywkulikowski.pl

  • Facebook

© Omega Group Włodzimierz Kulikowski 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright (C) 2014-2020. Wykorzystanie zawartości stron wymaga wcześniejszej zgody właściciela witryny. Na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Omega Group Włodzimierz Kulikowski wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie, publikowanie, modyfikowane, kopiowanie, zwielokrotnianie treści zamieszczonych na stronach internetowych www.detektywkulikowski.pl i www.omega-group.com.pl jest zabronione.