Detektywistyka

Świadczone przeze mnie usługi detektywistyczne polegają na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach. Realizowane są na podstawie zawartej umowy, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów.

Realizuję czynności w sprawach:

 

Wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych;

Wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:

Wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,

Bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji,

Ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową;

Sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym;

Poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się;

Poszukiwanie mienia;

Zbieranie informacji w sprawach, w których toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

 
Po zakończeniu realizacji umowy o świadczenie usług detektywistycznych zgodnie z art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 06 lipca 2001 o usługach detektywistycznych sporządzam końcowe pisemne sprawozdanie z wykonanych czynności. Zgodnie z ust. 2 ustawy sprawozdanie wraz z materiałami dokumentującymi opis stanu faktycznego przekazuję zleceniodawcy.
 

  29 lat doświadczenia i praktyki.

Służby i pracy na rzecz ludzi.

Porozmawiajmy
o sprawie

 

Zapraszam do biura na osobistą rozmowę. Zapoznam się z Państwa sprawą. Przedstawię realne możliwości rozwiązania problemu. Omówimy strategię, zakres, ustalimy jakie siły i środki będą potrzebne do realizacji. Wspólnie ustalimy czas i miejsce rozpoczęcia czynności detektywistycznych.