Regulamin korzystania z usługi „czat Skype” udostępnianej przez Omega Group Włodzimierz Kulikowski

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin ( zwany dalej „regulaminem” ) określa warunki świadczenia drogą elektroniczną usługi „czat Skype” udostępnianej przez Administratora usługi – Omega Group Włodzimierz Kulikowski oraz zasady korzystania przez użytkowników z usługi „Czat Skype”.
2. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania. 
3. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, w postaci elektronicznej, w formie, która umożliwia jego uzyskanie ( pobranie ), zapoznanie się z jego treścią, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.
4. Administrator usługi ma prawo modyfikowania regulaminu w celu poprawy jakości usługi „czat Skype” pod warunkiem, że nie wpłynie to niekorzystnie na prawa już nabyte przez użytkowników. O zmianach regulaminu Administrator usługi informuje przez ogłoszenie nowego regulaminu na stronie internetowej www.detektywkulikowski.pl, www.omega-group.com.pl. Zmiana regulaminu nie wymaga uprzedzenia i wchodzi w życie z momentem publikacji nowej wersji regulaminu na stronie internetowej. W przypadku braku zgody na zmianę regulaminu użytkownik może zrezygnować z korzystania z usługi „czat Skype” w każdym czasie. 

§ 2 

DEFINICJE

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1. Administrator usługi: Omega Group Włodzimierz Kulikowski ul. Podmiejska Boczna 12a , 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie , NIP 5991302287, 
2. „czat Skype” - usługa stanowiąca dodatkowe narzędzie komunikacji, udostępniane przez administratora usługi za pośrednictwem stron internetowych: www.detektywkulikowski.pl,  www.omega-group.com.pl. umożliwiająca użytkownikowi kontakt z pracownikiem administratora usługi.
3. Pracownik – osoba upoważniona / właściciel  / firmy Omega Group Włodzimierz Kulikowski, który / a  uczestniczy w rozmowie z użytkownikiem, prowadzonej z wykorzystaniem usługi „czat Skype”.
4. Regulamin – niniejszy dokument regulujący sposób korzystania z usługi „czat Skype”, oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
5. Użytkownik – osoba fizyczna, która kontaktuje się z administratorem usługi korzystając z usługi „czat Skype” w imieniu własnym lub w imieniu innego podmiotu, jeżeli do takiego działania jest umocowana, zainteresowana usługami świadczonymi przez administratora.  

§ 3 

TECHNICZNE UWARUNKOWANIA ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI

1. Istotą usługi „czat Skype” jest zapewnianie osobom fizycznym kontaktu z administratorem usługi za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem kanału online, tj. usługi chat (czat), umożliwiającej kontakt za pośrednictwem przesyłania naprzemiennych wiadomości tekstowych.
2. Korzystanie z usługi „czat Skype” jest bezpłatne.
3. Do korzystania z usługi „czat Skype” niezbędny jest dostęp użytkownika do zasobów sieci Internet, a także możliwość korzystania z jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer lub Safari.
4. Przy korzystaniu z usługi „czat Skype” zaleca się, aby użytkownik posiadał zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe.
5. Korzystanie z usługi „czat Skype” jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na objęcie warunkami niniejszego regulaminu. W razie braku zgody na warunki regulaminu korzystanie z usługi „czat Skype” jest zabronione.
6. Za pośrednictwem usługi „czat Skype”, Omega Group Włodzimierz Kulikowski zapewnia przeprowadzenie rozmowy, udzielenie informacji i  odpowiedzi na pytania z zakresu usług  świadczonych przez Omega Group Włodzimierz Kulikowski.
7. Usługa „czat Skype” jest realizowana poprzez umożliwienie użytkownikowi uczestnictwa w rozmowie z pracownikiem / osobą upoważnioną, w czasie rzeczywistym, w godzinach od 8:00 do 21:00 w dni robocze. W przypadku braku dostępności w czasie rzeczywistym, użytkownik ma możliwość kontaktu  telefonicznego lub sms na numery telefonów podane na stronie internetowej Omega Group Włodzimierz Kulikowski. 
8. W celu rozpoczęcia rozmowy użytkownik może zostać poproszony o podanie imienia i nazwiska i numery telefonu.
9. Rozpoczynając rozmowę użytkownik akceptuje niniejszy regulamin usługi „czat Skype” oraz oświadcza że:
a) zapoznał się z regulaminem, 
b) dobrowolnie przystąpił do korzystania z usługi „czat Skype”, 
c) dane podane przez niego są zgodne z prawdą.
10. Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z usługi „czat Skype” do przestrzegania obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu. 
11. Dane osobowe użytkowników są chronione zgodne z obowiązującymi przepisami prawa poprzez zabezpieczenia techniczne i elektroniczne, oraz rygorystyczne procedury, zapobiegające przed dostępem osób nieuprawnionych.
12. Rozmowy prowadzone przez użytkownika w ramach usługi „czat Skype” oraz jego 
działania i zachowania nie mogą nosić znamion wykroczenia lub przestępstwa, określonych w przepisach prawa Kodeks karny lub Kodeks wykroczeń.
13. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usługi „czat Skype”.
14. Pracownik – osoba upoważniona / właściciel  / ma prawo zakończyć rozmowę, jeżeli wystąpi którakolwiek z poniższych okoliczności tj. zachowanie użytkownika nosi znamiona wykroczenia lub przestępstwa, lub jest sprzeczne z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.
15. Administrator usługi przestrzega przed nieuprawnionym rozpowszechnianiem treści rozmów.
16. Rozpoczynając każdorazowo rozmowę przez „czat Skype” użytkownik oświadcza, iż zapoznał się i znane mu są zasady użytkowania https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement/ , poufność i cookies https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement , oraz zasady i regulaminy firmy Skype https://www.skype.com/pl/legal/
17. Administrator usługi może w każdym momencie, ograniczyć lub zaprzestać oferowania usługi „czat Skype”.


§ 4

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA USŁUGI

1. Administrator usługi dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności usługi „czat Skype”, jednak nie gwarantuje jej i nie odpowiada za jej dostępność.
2. W szczególności administrator usługi nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w dostępności i korzystaniu z usługi „czat Skype”, jeśli są spowodowane:
a) koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania,
b) przyczynami niezależnymi od administratora usługi ( siła wyższa, działania  / zaniechania osób trzecich ).
3. Administrator usługi nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z usługi „czat Skype” przez użytkowników, a także za treści przekazywane przez użytkowników i ich prawdziwość.
4. Administrator usługi nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi „czat Skype”, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie, za których działania nie odpowiada. 
5. Administrator usługi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z usługi „czat Skype”, za korzystanie przez niego z usługi w sposób niezgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub / i postanowieniami niniejszego regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

§ 5

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest:
a) w przypadku użytkownika korzystającego z usług świadczonych przez Omega Group Włodzimierz Kulikowski która przetwarza dane użytkownika dla celów związanych z realizacją umowy zawartej z użytkownikiem, usługi bądź uzyskaniem zgody użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych administratorem jest Omega Group Włodzimierz Kulikowski.
2. W sprawach zleconych administratorowi do obsługi zaległości płatniczych użytkownika lub podmiotu, w imieniu którego działa, a także w przypadku gdy użytkownik zawarł umowę lub korzysta z usługi oferowanego przez inny niż administrator usługi podmiot, podstawą przetwarzania danych osobowych przez administratora usługi jest art. 28 ust.3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
3. W przypadku podania w trakcie rozmowy przez „ czat Skype” danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu  - administratorem  i odbiorcą danych osobowych użytkownika jest Omega Group Włodzimierz Kulikowski. Dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym administratora usługi w celu umożliwienia mu kontaktu, którego życzy sobie użytkownik – tj. w ramach prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 f. RODO). Administrator usługi nie przechowuje danych dłużej, niż to niezbędne do realizacji w / w celów, o ile nie istnieje prawny obowiązek dłuższego ich przechowywania. 

Zgodnie z RODO, użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo: otrzymania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownika oraz ich kopii; przenoszenia danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (czyli żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ), zwłaszcza z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika, jeżeli przetwarzanie to jest oparte na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią. Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwi przetwarzanie danych użytkownika. Taki skutek nie nastąpi jednak w sytuacji, gdy administrator danych wykaże, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec  interesów, praw i wolności użytkownika; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator danych osobowych będzie je przetwarzał na potrzeby marketingu bezpośredniego,


Użytkownik może także zażądać:
sprostowania swoich danych, gdy administrator posiada nieprawidłowe, np. nieaktualne; usunięcia danych osobowych ( „prawo do bycia zapomnianym” ), zwłaszcza, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.


Jeśli Użytkownik chce skorzystać z powyższych uprawnień, może zgłosić swoje żądanie za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres: iodo@detektywkulikowski.pl


Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
fax. 22 531 03 01 
infolinia: 606 950 000 czynna w dni robocze : 10.00-13.00

Siedziba firmy:

Omega Group Włodzimierz Kulikowski

ul. Podmiejska Boczna 12a, 

66-400 Gorzów Wielkopolski,  woj. lubuskie 

NIP 5991302287 

tel. biuro  95 / 737 72 22

tel.  +48 883 600 650

USA tel. 00 1732 360 7600

email:  biuro@detektywkulikowski.pl

  • Facebook

© Omega Group Włodzimierz Kulikowski 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright (C) 2014-2020. Wykorzystanie zawartości stron wymaga wcześniejszej zgody właściciela witryny. Na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Omega Group Włodzimierz Kulikowski wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie, publikowanie, modyfikowane, kopiowanie, zwielokrotnianie treści zamieszczonych na stronach internetowych www.detektywkulikowski.pl i www.omega-group.com.pl jest zabronione.