Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu klientów oraz istniejącym zagrożeniom w kontaktach handlowych ( brak terminowych spłat zobowiązań, próby wyłudzeń towarów i usług, unikanie kontaktu przez kontrahenta, etc.etc.) rozszerzyłem ofertę o profesjonalne usługi w zakresie dochodzenia wierzytelności. Usługi świadczę zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, według najlepszych i sprawdzonych standardów.

 Tytułem wstępu :
 

…Zatory płatnicze są zmorą wielu firm z sektora MŚP. Właściciele nie przeprowadzają wywiadu gospodarczego i nie dokonują sprawdzania solidności płatniczej i wiarygodności finansowej Kontrahentów przed zawarciem z nimi umów. Kontrahenci nie płacą z różnych powodów: są nieuczciwi, sami mają lub popadli w kłopoty finansowe bo „przestrzelili” z inwestycją, ich  Kontrahenci nie zapłacili im w terminie. Właściciele firm czekają na zapłatę licząc że w miarę szybko odzyskają pieniądze. Szybko i bez zbędnych kosztów. Pozornie najtańsze odzyskanie należności to odzyskanie ich we własnym zakresie przez właściciela, księgową lub wskazanego pracownika. Tyle tylko, że zajmując się windykacją tych należności nikt z tych osób nie zajmuje się swoimi podstawowymi obowiązkami. W połączeniu z presją czasu, różnym doświadczeniem i wiedzą oraz brakiem skutecznych narzędzi proces odzyskiwania należności może być nie do końca skuteczny. Jak wynika z danych Rejestru Dłużników BIG Info Monitor w I kwartale 2019 roku 222 firmy ogłosiły upadłość lub ogłosiły  proces restrukturyzacji. W 2018 roku co 16 przedsiębiorstwu groziła upadłość z powodu braku bądź opóźnień w płatnościach od Kontrahentów. Nieterminowe regulowanie należności to niemal standard w Polsce. W ostatnich 6 miesiącach problem z terminowym otrzymywaniem należności miała połowa firm która handluje z odroczonym terminem płatności. Obecnie 240.000 firm funkcjonujących na rynku ma zobowiązania wobec innych firm. Obiecały, deklarowały wpłatę, ale jej nie dokonały !!!. Większość z nich najprawdopodobniej zaraz ogłosi upadłość. Należności mogą być nie do odzyskania…”

Naszym nadrzędnym celem jest odzyskanie Państwa należności. Celem równoległym, na etapie przedsądowym jest efektywne prowadzenie czynności, oraz negocjacji, by tam gdzie to możliwe nie popsuć relacji biznesowych między Wierzycielem a Dłużnikiem. Nasza strategia rozwiązania problemu pozwala osiągnąć cel jakim jest spłata zadłużenia przy zachowaniu dobrych stosunków, oraz minimalnych potencjalnych kosztach postępowania egzekucyjnego. Kierujemy się  zasadą: „suaviter in modo, fortiter in re” ( delikatnie co do formy, mocno co do treści ). Dłużnik nie jest ani wrogiem, ani przyjacielem. Jest i będzie partnerem. Ma płacić zobowiązania zgodnie z przyjętym i zaakceptowanym harmonogramem i nadal współpracować z Państwem, a nie z konkurencją.

Windykacja krajowa

Koncesjonowana firma detektywistyczna Omega Group Włodzimierz Kulikowski oferuje Państwu kompleksowe usługi z zakresu dochodzenia należności powstałych między osobami fizycznymi, a także należności powstałych w realizacji zamierzeń gospodarczych pomiędzy podmiotami w obrocie gospodarczym w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.


Dzięki ponad 6 letniemu doświadczeniu w sektorze windykacji, oraz 22 letniej służbie w Policji posiadam rozeznanie problematyki wyłudzeń i oszustw, oraz znajomość metod i form popełniania przestępstw w obrocie gospodarczym. Razem z zespołem współpracowników i konsultantów, za pomocą nowoczesnych narządzi i pełnemu zaangażowaniu oraz nieszablonowemu podejściu, pomagamy w rozsądnym terminie oraz bezpiecznie odzyskać należne Państwu środki pieniężne. Z takim samym zaangażowaniem prowadzimy działania na płaszczyźnie rozmów i czynności polubownych z Dłużnikiem, jak i w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej oraz w trakcie  postępowania egzekucyjnego.

Nasze doświadczenie pozwoliło podzielić problematykę dochodzenia zwrotu wierzytelności na niżej wymienione etapy:

1

Windykacja polubowna ( poprzedzająca fazę przechodzącą w przedsądową ). Jest to pierwszy etap problemów z Dłużnikiem. Zobowiązanie do zapłaty przyjmuje postać - faktury VAT, rachunku, umowy lub posiada inną podstawę roszczenia ( np. uznanie długu ).

Co robimy ?

udajemy się do Dłużnika celem spotkania i osobistej z nim rozmowy na temat przyczyn opóźnienia bądź braku spłat/y należności,


przeprowadzamy w terenie weryfikację podanych przez Państwa danych, prowadzimy czynności zmierzające do pozyskania bądź pogłębienia wiedzy na temat Dłużnika,


przeprowadzamy wizje lokalną. Dążymy do kontaktu z Dłużnikiem celem odzyskania całości należności. Dążymy do uzyskania uznania zobowiązania przez Dłużnika, w zależności od sytuacji dążymy do uznania długu przez osobę trzecią,


negocjujemy warunki spłaty, a w przypadku pozytywnych rokowań przygotowujemy odpowiednie wymagane prawem dokumenty,


w przypadku negatywnych rokowań co do spłaty zobowiązania przez Dłużnika, weryfikujemy posiadaną, otrzymaną od Państwa wiedzę i po konsultacji przeprowadzamy tzw. „wywiad gospodarczy”, czyli poszerzone postępowanie ustalające składniki majątkowe dłużnika ( płatne dodatkowo w zależności od zakresu ustaleń ),


poszukujemy osób odpowiedzialnych bądź zobowiązanych do zapłaty za dług lub wobec których celowym będzie wszczęcie dodatkowego postępowania ( zarząd dłużnika, współmałżonkowie dłużnika lub osoby obdarowane przez dłużnika, spadkobiercy ).


przeprowadzamy analizę akt znajdujących się w Wydziałach Gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego,
 

!

W przypadku, gdy np. zobowiązanie jest bezsporne lub z przeprowadzonego „białego wywiadu” wynika, iż Dłużnik kontynuuje działalność gospodarczą, istnieje duże prawdopodobieństwo pozytywnego zakończenia sprawy, już na tym, wstępnym etapie. Działania polubowne prowadzone przez Nas jako pełnomocników przynoszą wymierny skutek ( zależny od wielu okoliczności ), ale w pewnych sytuacjach, potrzebują także bardziej konkretnych działań.

Z racji tego że nie windykujemy zza biurka, wchodzimy w zakres tzw. „windykacji terenowej” ( w miejscu zamieszkania, przebywania, zatrudnienia, w miejscu wykonywania działalności gospodarczej Dłużnika ).

Co robimy ?

udajemy się do Dłużnika celem spotkania i osobistej z nim rozmowy na temat przyczyn opóźnienia bądź braku spłat/y należności,


przeprowadzamy w terenie weryfikację podanych przez Państwa danych, prowadzimy czynności zmierzające do pozyskania bądź pogłębienia wiedzy na temat Dłużnika,


przeprowadzamy wizje lokalną. Dążymy do kontaktu z Dłużnikiem celem odzyskania całości należności. Dążymy do uzyskania uznania zobowiązania przez Dłużnika, w zależności od sytuacji dążymy do uznania długu przez osobę trzecią,


negocjujemy warunki spłaty, a w przypadku pozytywnych rokowań przygotowujemy odpowiednie wymagane prawem dokumenty,


w przypadku negatywnych rokowań co do spłaty zobowiązania przez Dłużnika, weryfikujemy posiadaną, otrzymaną od Państwa wiedzę i po konsultacji przeprowadzamy tzw. „wywiad gospodarczy”, czyli poszerzone postępowanie ustalające składniki majątkowe dłużnika ( płatne dodatkowo w zależności od zakresu ustaleń ),


poszukujemy osób odpowiedzialnych bądź zobowiązanych do zapłaty za dług lub wobec których celowym będzie wszczęcie dodatkowego postępowania ( zarząd dłużnika, współmałżonkowie dłużnika lub osoby obdarowane przez dłużnika, spadkobiercy ).


przeprowadzamy analizę akt znajdujących się w Wydziałach Gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego,
 

2

Windykacja sądowa. Etap ten wszczynamy w momencie, gdy stwierdzimy, że dotychczas prowadzone działania oraz postępowanie Dłużnika nie rokują możliwością polubownej spłaty wierzytelności. Radcowie Prawni współpracujący z Omega Group Włodzimierz Kulikowski podejmują działania zmierzające do:

kontaktu z Dłużnikiem i bezpośredniej z nim rozmowy na temat spłaty wierzytelności,


ujawnienia czynności zbywania majątku przez Dłużnika,


uzyskania prawomocnego orzeczenia sądowego w postaci wyroku albo nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym, zarówno w sprawach bezspornych, jak i spornych,


udziału ( w razie konieczności ) w rozprawach sądowych na terenie całej RP,


uzyskania klauzuli wykonalności wyroku.

W razie konieczności wynikających z prowadzenia sprawy o dochodzenie należnych Państwu wierzytelności, a w szczególności związanych z wniesieniem sprawy do sądu w celu uzyskania tytułu lub postanowienia będziemy reprezentować Państwa w sprawach :

o zabezpieczenie roszczenia,


o wyjawienie majątku,


o stwierdzenie nabycia spadku,


o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,


o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika,


o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko następcom prawnym ( np. spadkobiercom dłużnika),


o zapłatę przeciwko członkom zarządu spółki,


o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej i innych prowadzonych przed Sądami wieczystoksięgowymi,


powództwa przeciwegzekucyjnego,


powództwa o uznanie czynności za bezskuteczną / nieważną,


upadłościowych i restrukturyzacyjnych,


o orzeczenie rozdzielności majątkowej,


skargi na czynności komornika,


skargi pauliańskiej.

3

Windykacja komornicza. Jej realizację rozpoczynamy w chwili uzyskania klauzuli wykonalności wyroku.

Co robimy ?


przeprowadzamy rozpoznanie stanu majątku Dłużnika, tzw. „wywiad majątkowy”,


przygotowujemy wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,


dokonujemy wyboru skutecznego komornika,


czuwamy nad prawidłowym przebiegiem postępowania egzekucyjnego i czynnie w nim uczestniczymy. W przypadku egzekucji z ruchomości i nieruchomości asystujemy przy poszczególnych działaniach. W razie konieczności zaskarżamy czynności komornika bądź orzeczenia Sądu,


w przypadku udaremnienia egzekucji prowadzimy dalsze poszukiwanie majątku ukrytego przez dłużnika lub przepisanego na osoby trzecie.

4

Windykacja pokomornicza. Zespół czynności podejmujemy w przypadku umorzenia postępowania przez Komornika. Z doświadczenia wiemy, że to etap najgorzej rokujący na pozytywne zakończenie.

Co robimy ?

przeprowadzamy rozpoznanie stanu majątku Dłużnika, tzw. „wywiad majątkowy”,


monitorujemy Dłużnika, gdyż nie wykluczamy  sytuacji, iż z upływem lat od umorzenia egzekucji nastąpi poprawa kondycji finansowej dłużnika,co może spowodować zaspokojenie roszczenia,


podejmujemy rozmowy z Dłużnikiem celem ustalenia, czy nie dysponuje kapitałem zdeponowanych w posiadanych, a niewyegzekwowanych wierzytelnościach,


jeśli dłużnikiem jest spółka kapitałowa, rozważymy obciążanie niespłaconymi długami prywatnego majątku członków zarządu.

5

Windykacja powstała w wyniku postępowania karnego. Zespół czynności których rozpoczęcie może nastąpić w każdym momencie realizacji sprawy związanej z dochodzeniem Państwa należności. Gdy pojawią się okoliczności, z których będzie wynikać, iż powstałe zobowiązanie ma związek z popełnieniem przestępstwa na Państwa szkodę złożymy w Prokuraturze bądź w jednostce Policji zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Dłużnika. Jako Państwa pełnomocnik będziemy monitorować działania organów ścigania oraz działania Dłużnika. W razie konieczności będziemy adekwatnie do sytuacji reagować.

6

Monitoring należności. To zespół czynności mających za zadanie czuwanie nad prawidłowym zgodnym z porozumieniem ( harmonogramem ) spływem należnych Państwu należności od Dłużnika. Rozpoczynamy w momencie podpisania  przez Dłużnika porozumienia lub wyrażenia gotowości do dokonywania wpłat.

Co robimy ?

pilnujemy terminowości  i wysokości spłaty rat, bądź całości zobowiązania,


reagujemy na wszelki zachowania Dłużnika mające wpływ na prawidłowość spłaty.

Siedziba firmy:

Omega Group Włodzimierz Kulikowski

ul. Podmiejska Boczna 12a, 

66-400 Gorzów Wielkopolski,  woj. lubuskie 

NIP 5991302287 

tel. biuro  95 / 737 72 22

tel.  +48 883 600 650

USA tel. 00 1732 360 7600

email:  biuro@detektywkulikowski.pl

  • Facebook

© Omega Group Włodzimierz Kulikowski 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright (C) 2014-2020. Wykorzystanie zawartości stron wymaga wcześniejszej zgody właściciela witryny. Na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Omega Group Włodzimierz Kulikowski wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie, publikowanie, modyfikowane, kopiowanie, zwielokrotnianie treści zamieszczonych na stronach internetowych www.detektywkulikowski.pl i www.omega-group.com.pl jest zabronione.